دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم


راهنماي تحصيل
 
 دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم

‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌
‌‌.1كليه‌ مدارك‌Diploma و 2Certificate یا 3 سال‌ تحصيل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌ Bachelor نمي‌شود، بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.
‌.2 مدارک Diploma به همراه‌Post Graduate Diploma (PGD) در مجموع‌ "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.
‌تبصره: در صورت‌ داشتن‌ مدرك‌Bachelor ، براي‌ مدرك‌ PGD فقط‌ صحت‌ صدور تأييد مي‌شود.
‌‌. 3مدارك‌Bachelor از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ يا پيش‌ دانشگاهي، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.
.4 مدارک Master صرفا" از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.
‌. 5مدارك‌Ph.D. صرفاً‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.
‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ مالزي‌
‌‌الف) دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ گروه‌ يك‌ (خوب)، براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي.
1- Universiti Malaya (University of Malaya)
2- Universiti Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia)
3- Universiti Sains Malaysia (University of Science Malaysia)
4- Universiti Teknologi Malaysia (University of Technology Malaysia)
5- Universiti Putra Malaysia (University of Putra Malaysia)
6- Universiti Telekom Malaysia (Multimedia University)
7- Universiti Teknologi Mara (University of Technology Mara)
7- تا مقطع كارشناسي ارشد در کليه رشته ها و در مقطع Ph.D صرفاً در رشته های معماری، حسابداري، هنر و طراحی (توسعه شهری)
‌ب) دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ گروه‌ دو (متوسط)، و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در زمان‌ ورود دانشجو مجوز رسمي‌ وزارت‌ آموزش‌ كشور مالزي‌ را داشته‌ باشند صرفا" تا مقطع ‌ كارشناسي‌ (ليسانس) ارزشيابي‌ مي‌شوند.
1-Universiti Malaysia Sarawak (University of Malaysia Sarawak)
2- Universiti Malaysia Sabah (University of Malaysia Sabah)
3- Universiti Utara Malaysia (Northen University of Malaysia)
4- Universiti Islam Antarabangsa (International Islamic University of Malaysia)
5- Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
6- Universiti Tenaga Nasional (UTN)
7- Universiti PETRONAS
8- Malaysia University of Science and Technology (MUST)
9- Universiti Kuala Lumpur
10- Curtin University of Technology – Sarawak Campus Malaysia
10- شعبه دانشگاه صنعتي كريتن استراليا دركشور مالزي صرفا" تاسطح كارشناسي در رشته هاي مديريتي وفني
11- Monash University (Malaysia)
11- تاسطح كارشناسي در كليه رشته ها وكارشناسي ارشد صرفا" دررشته فناوري اطلاعات
12- Asia Pacific Institute of Information Technology (A.P.I.I.T)
13- University College Sedaya International (UCSI)
13- تامقطع کارشناسی در رشته های مهندسی برق و مکاترونيک، موسيقی، مديريت بازرگانی، مديريت IT ، معماری، علوم اجتماعی. مدارک مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ياد شده با بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی پايان نامه، درخواست مقاله) قابل ارزشيابی است.
14- KDU College
14- تامقطع کارشناسی صرفاً در رشته های هتل داری و جهانگردی
15- Universiti Industri Selangor
15- تامقطع کارشناسی صرفاً در رشته های مهندسی و بيوتکنولوژی
16- Management & Science University (MSU)
16- تامقطع كارشناسي صرفاً رشته مديريت
17- مدارک صادره از Limkokwing University College به شرط آنکه تاريخ شروع به تحصيل قبل از فوريه 2007 ميلادی باشد قابل بررسی و ارزشيابی است.