تحصیل در مالزی


تحصیلات پیش دانشگاهی
‌‌در كشور مالزي‌ آموزش‌ كودكان‌ از 4 تا 5 سالگي‌ با دوران‌ آمادگي‌ آغاز مي‌شود . تحصيلات‌ ابتدايي‌ از 6 سالگي‌ به‌ مدت‌ 6 يا 7 سال‌ است‌ كه‌ در اين‌ دوره‌ خواندن، نوشتن، رياضيات‌ پايه‌ و علوم‌ اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارند . دانش‌آموزان‌ در دو امتحان‌ در سال‌هاي‌ سوم‌ و ششم‌ شركت‌ مي‌كنند . تحصيلات‌ دبيرستان‌ نيز به‌ دو دوره‌ 3 ساله‌ تقسيم‌ مي‌شود .
دانش‌آموزان‌ در سه‌ سال‌ اول‌ دبيرستان‌ دروس‌ علوم‌ پايه، علوم‌ انساني، هنر و آموزش‌هاي‌ صنعتي‌ را مي‌گذراند و در پايان‌ آن‌ در امتحانات‌ (PMR)  شركت‌ مي‌كنند . دوره‌ دوم‌ نيز سه‌ سال‌ است‌ كه‌ براي‌ 2 سال‌ دانش‌آموزان‌ دروس‌ مشخصي‌ را انتخاب‌ مي‌كنند و در امتحانات‌ Malaysia Certificate of Education (SPM)   شركت‌ مي‌نمايند . براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ دانش‌آموزان‌ بايد دوره‌ يكساله‌ ديگري‌ را بگذرانند و با موفقيت‌ در امتحانات‌ آخر سال‌ مدرك‌Malaysia Higher School Certificate (STPM)   را بگيرند كه‌ همان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ در مالزي‌ است . اين‌ مدرك‌ مشابه‌ مدارك‌ A Level در نظام‌ آموزشي‌ انگلستان‌ است .
دارندگان‌ مدرك‌SPM  مي‌توانند در كالج‌ها و پلي‌ تكنيك‌ها، و دارندگان‌ مدرك‌STPM ، مي‌توانند در دانشگاه‌ها ادامه‌ تحصيل‌ دهند .
تحصیلات دانشگاهی
همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ (STPM) حداقل‌ دو درس‌ با معدل‌ خوب‌ الزامي‌ است . هچنين‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ از كشورهاي‌ ديگر يا حداقل‌ نمره‌ قبولي‌ در دو درس‌ از امتحانات‌ A – Level  نظام‌ آموزشي‌ انگلستان‌ براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها مورد قبول‌ است .
واحد مركزي‌Central Unit   وزارت‌ آموزش‌ Ministry of Education  بر اساس‌ معدل‌ امتحانات‌STPM ، سوابق‌ كليه‌ متقاضيان‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها را بررسي‌ مي‌كند و درباره‌ قبولي، رشته‌ تحصيلي‌ و دانشگاه‌ تصميم‌ مي‌گيرد .
دوره های تحصیلی
‌ . 1دوره‌هايي‌ كه‌ منتهي‌ به‌ مدارك‌   Diploma  مي‌شود سه‌ سال‌ تحصيل‌ و براي‌Certificate   دو سال‌ تحصيل‌ در كالج‌ها و پلي‌ تكنيك‌هاست . دوره‌هاي‌ سه‌ ساله طي‌ شده‌ در دانشگاه‌ها نيز كه‌ به‌ مدرك‌Diploma   منتهي‌ مي‌شود . معمولاً‌ با 90 تا 100 واحد (Credit)  گذرانده‌ مي‌شود .
افرادي‌ كه‌ مدرك‌Diploma   يا Certificate  از كالج‌ها يا پلي‌تكنيك‌ها داشته‌ باشند مي‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند .
‌ : Bachelor .2که شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ است . اين‌ مدرك‌ معمولاً‌ با گذراندن‌ 150 تا 180 واحد اخذ مي‌شود . لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ تعداد واحدها در دانشگاه‌هاي‌ گوناگون‌ يكسان‌ نيست . مدرك‌ دوره‌ Bachelor  به‌ دو نوع‌Honours   وOrdinary   تقسيم‌ مي‌شود و مدرك‌Honours   خود به‌ چهار نوع ‌ second  (1 and 2), First وThird   تقسيم‌ مي‌شود .
.3 اخذ مدرک Post Graduate Diploma (PGD)   نیز  بعد از گذراندن‌ دوره‌هاي‌Diploma   به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ ميسر است‌ و در صورت‌ داشتن‌Certificate  اين‌ دوره‌ 2 ساله‌ خواهد بود .
‌ : Master .4 برای ورود به‌ اين‌ دوره، امتحاني‌ صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ داشتن‌ مدرك‌Bachelor   با معدل‌ حداقل‌ Honours Second1 و معرف‌هاي‌ علمي‌ الزامي‌ است .
‌اين‌ دوره‌ به‌ دو صورت‌ ارايه‌ مي‌شود :
الف‌ - درس‌ و پژوهش‌Taught Course and Research ) )
ب‌ - با پژوهش‌ .(By Research)  در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از گذراندن‌ 30 واحد كه‌ 10 واحد آن‌ پژوهش‌ است‌ موفق‌ به‌ دريافت‌ مدرك‌Master  مي‌شود . در حالت‌By Research   كلاسي‌ وجود نداشته‌ و تنها پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ لازم‌ است‌ كه‌ تمامي‌ 30 واحد مربوط‌ به‌ همين‌ پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ است .
در هر دو حالت‌ دانشجو بايد از رساله‌ تحقيقي‌ خود دفاع‌ كند و در صورت‌ موفقيت، موفق‌ به‌ دريافت‌ مدرك‌ مي‌شود .
: Ph.D. . 5براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معدل‌ بسيار بالاي‌ دوره‌ Master   الزامي‌ است . اين‌ دوره‌ نيز به‌ دو صورتي‌ كه‌ در مقطع‌ Master  آورده‌ شد برگزار مي‌شود . دانشجو بايد حدود 90 واحد بگذراند . در حالت 60Taught Course and Research  واحد متعلق‌ به‌ دروس‌ است‌ و 30 واحد به‌ پژوهش‌ و در حالت‌By Research  همه‌ 90 واحد در قالب‌ پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ است .
ضمناً‌ در بعضي‌ از دانشگاه‌هاي‌مالزي‌ دانشجوي‌بسيار ممتاز و با معدل‌First Class Honours  مي‌تواند بعد از دوره‌Bachelor   در دوره‌ Ph.D.  تحصيل‌ كند . در اين‌ دوره‌ نيز دفاع‌ موفقيت‌آميز از پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ شرط‌ اعطاي‌ مدرك‌ است .
نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی
‌‌ .1كليه‌ مدارك‌Diploma   و  2    Certificate      یا 3 سال‌ تحصيل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌ Bachelor  نمي‌شود، بعد از ديپلم‌ دبيرستان، ”كارداني ” ارزشيابي‌ مي‌شود .
‌ .2 مدارک Diploma به همراه‌Post Graduate Diploma (PGD)   در مجموع‌ ”كارشناسي ” ارزشيابي‌ مي‌شود .
‌تبصره : در صورت‌ داشتن‌ مدرك‌Bachelor ، براي‌ مدرك‌ PGD  فقط‌ صحت‌ صدور تأييد مي‌شود .
‌‌ . 3مدارك‌Bachelor    بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ يا پيش‌ دانشگاهي، ”كارشناسي ” ارزشيابي‌ مي‌شود.
.4 مدارک Master   با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، ”كارشناسي‌ ارشد ” ارزشيابي‌ مي‌شود .
‌ . 5مدارك‌Ph.D.    با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، ”دكترا ” ارزشيابي‌ مي‌شود